Warunki korzystania ze strony internetowej

 

I. Zakres


Korzystanie z tej strony internetowej ("strona internetowa Stulz"), udostępnionej przez Stulz Polska wymaga akceptacji podanych warunków. Korzystając lub logując się na stronie internetowej Stulz, Użytkownik akceptuje niniejszą ofertę i niniejsze warunki użytkowania w ich aktualnej wersji. W przypadku odrębnych umów zawartych z firmą Stulz, pierwszeństwo mają warunki uzgodnione w tym zakresie.

 

II. Dostęp


Stulz może odmówić dostępu do strony internetowej Stulz w dowolnym czasie, dla poszczególnych lub dla wszystkich Użytkowników, w szczególności jeśli Użytkownik naruszy jakiekolwiek zobowiązania wynikające z niniejszych warunków. Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do stron chronionych hasłem. Stulz zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji i do odwołania dostępu w dowolnym momencie.

 

III. Informacje i dokumentacja


1. Przed pobraniem informacji, broszur, opisów technicznych, instrukcji instalacji, modeli obliczeniowych lub planowania, dokumentacji itp. (zwanych dalej łącznie "informacją i dokumentacją") oraz innych danych ze strony internetowej Stulz, użytkownik powinien dla własnego bezpieczeństwa i w celu ochrony strony internetowej Stulz przed wirusami, wykorzystywać aktualny program antywirusowy.


2. Użytkownik nie może zmieniać informacji i dokumentacji znajdujących się na stronie internetowej Stulz ani usuwać jego części. Informacje i dokumentacja, znaki towarowe i inne treści na stronie internetowej Stulz nie mogą być kopiowane, reprodukowane, sprzedawane, uzupełniane lub w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Stulz.


3. Informacje i dokumentacja są chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami i umowami z poszanowaniem własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych praw, a w szczególności nie będzie usuwał żadnych znaków, znaków towarowych ani informacji o prawach autorskich z informacji i dokumentacji ani ich kopii, a także nie będzie wykorzystywał treści chronionych prawem autorskim (zdjęć, tekstów, plików itp.) bez pisemnej zgody firmy Stulz. Żadne prawa własności przemysłowej jakiegokolwiek rodzaju, takie jak patenty, wzory użytkowe lub znaki towarowe, nie są przyznawane Użytkownikowi.


4. Informacje lub dokumentacja na stronie internetowej Stulz mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy szczegółów technicznych poszczególnych produktów, które mogą być niedostępne w niektórych przypadkach (np. z powodu zmian produktu). Wymagana charakterystyka działania produktu jest zatem uzgadniana w każdym przypadku w momencie zawarcia umowy zakupu produktu.


5. W zakresie, w jakim informacje lub dokumentacja są udostępniane na stronie internetowej Stulz bezpłatnie, jakakolwiek odpowiedzialność ze strony Stulz za wady dotyczące jakości lub praw, szczególnie w odniesieniu do ich poprawności, braku wad lub braku roszczeń lub prawa osób trzecich lub w odniesieniu do kompletności i/lub przydatności do określonego celu jest wykluczona - o ile nie jest to wymagane przez prawo zgodnie z punktem V. 3. niniejszych warunków użytkowania.

 

IV. Obowiązki użytkownika


1. Dostęp do strony internetowej Stulz, a także do informacji i dokumentacji na niej zawartych, z krajów, w których taki dostęp jest niezgodny z prawem, jest zabroniony.


2. Korzystając ze strony internetowej Stulz, Użytkownik będzie postępować zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami, dekretami i oficjalnymi instrukcjami bez wyjątków i nie będzie szkodzić innym osobom ani naruszać ich dóbr osobistych, naruszać jakichkolwiek praw własności przemysłowej, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw majątkowych, przesyłać jakichkolwiek treści zawierających złośliwe oprogramowanie, wirusy lub konie trojańskie oraz nie będzie rozpowszechniać reklam lub niechcianych wiadomości e-mail ("spam") lub rozpowszechniać nieprawdziwych ostrzeżeń o wirusach, usterkach ani podobnych materiałów. Użytkownik nie może namawiać do udziału w żadnych loteriach, systemach kul śnieżnych, łańcuszkach, piramid ani prowadzić podobnej działalności.

 

V. Odpowiedzialność


1. Witryna internetowa firmy Stulz może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich, na których treść Stulz nie ma wpływu. Właściwy dostawca lub operator odnośnych stron jest zawsze odpowiedzialny za ich zawartość. Stulz nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich, nie reprezentuje ich ani nie przedstawia ich treści jako własnych. Korzystanie z takich stron internetowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.


2. Stulz nie ponosi odpowiedzialności za ciągłą dostępność strony internetowej Stulz.


3. Odpowiedzialność Stulz za wady w odniesieniu do jakości i praw w odniesieniu do informacji i dokumentacji na stronie internetowej Stulz określa się zgodnie z pkt III.5. niniejszych warunków użytkowania. Jakakolwiek dalsza odpowiedzialność firmy Stulz jest wykluczona, chyba że jest to wymagane przez prawo w przypadku umyślnego wykroczenia, rażącego niedbalstwa, obrażeń lub śmierci, niespełnienia gwarantowanej charakterystyki, oszustwa.


4. Stulz nie gwarantuje, że niniejsza witryna jest wolna od wirusów.

w górę